Перейти к основному содержанию

1007 просмотров

Қазақстанда қолма-қол ақшасыз валюта сатып алуды шектеуі мүмкін

Қаулы әлі қабылданбаған, әзірге талқыланып жатыр

Фото: Shutterstock

Қазақстан валюталық реттеуді қатайтуға тағы бір қадам жасады. «Курсивке» белгілі болғандай, елімізде қолма-қол ақшасыз валюта сатып алуға шектеу қойылуы мүмкін. Қаржы министрлігі мен Ұлттық банк бірлескен қаулысының жобасында көрсетілгендей, (бұл құжат жобасы Курсивте бар), заңсыз ақша айналымы мен терроризмді қаржыландыруға қарсы осындай шаралар қарастырылған.  

Осы құжат бойынша, егер клиент үлкен көлемде, қайта-қайта қолма-қол ақшасыз қаржы алса, банктер бұл операцияларға ерекше назар аударып, қосымша тексеру жүргізуі тиіс. Бұл ретте соңғы 30 күндегі сұраныс сомасы жеке тұлғалар үшін – $1 млн, ал заңды тұлғалар үшін 5 млн доллардан аспауы керек. Алайда құжатта белгіленген сомаға қатысты қандай шектеу қойылатыны нақтыланбаған. Бәлкім, клиенттің тапсырысы бұл сомадан асып кетсе, күдік тудырып, қосымша тексеріс жүргізілетін шығар. Немесе бір ай ішінде сатып алуға рұқсат етілетін валюта көлемі туралы сөз болуы да мүмкін. 

Сонымен қатар, құжаттан түсінгеніміз, оның авторлары клиенттен қолма-қол емес валютаға тапсырыс түссе салысымен, бірден сатуға шектеу қоймақ. Құжатта «Клиент операция жүзеге асатын уақыттан 3 күн бұрын тапсырыс бере алады» делінген.  Ал бұл шектеудің қандай сомаға қатысты екені құжаттың мәтінінен түсініксіз. 

«Курсивтің»ақпараты бойынша, аталмыш құжат әлі қабылданбаған, әзірге талқыланып жатыр. Бұдан бірнеше күн бұрын қолма-қол төлем нарығындағы 2020 жылы енгізілетін шектеулер туралы белгілі болған еді. 

Экономикасы шикізатқа байланған елдердің көпшілігі капиталдың шетелге ағылу мәселесімен бетпе-бет келеді, бұндай жағдайда ел билігіне валютаның еркін айналымы мен оны елден заңсыз шығарудың алдын алу арасындағы тепе-теңдікті ұстауы керек. Ұлттық банк төрағасы Ерболат Досаев Үкіметтің 23 шілдеде өткен кеңейтілген отырысында айтқандай, реттеуші қызметінің басты бағытының бірі – халық пен бизнестің жүргізіліп жатқан баға саясатына сенімін арттыру және ашықтықты қамтамасыз ету. «Валюта нарығындағы сұраныс пен ұсыныстың тепе-теңдігін сақтау үшін квазимемлекеттік сектордағы компаниялардың валюта нарығындағы іс-әрекетін келістіру және үйлестіру үшін бірқатар шаралар қолға алынған. Сатылып алынатын валютаның көлемі ай сайын келісіліп отырады», – деді Досаев.  

Осы тұрғыдан алғанда, реттеуші өзінің ақша-несие саясатын тек мемлекеттік компанияларға ғана емес, валюталық операциялармен шектен тыс әуестеніп кеткен кейбір ойыншылар мен жеке секторға қатысты жүргізуінен бірізділікті байқауға болады. 

«Қазақстанды жемқорлық жайлағанын ескерсек, қаржылық бақылау саласында қатаң шаралар қажет екені айқын. Екінші жағынан, әлемде заңсыз ақша айналымы мен терроризмді қаржыландырумен күрес, коммерциялық кәсіпорындар мен жеке тұлғаларға кедергі келтірместен, байыппен жүргізіледі», – деп тұжырымдайды халықаралық компанияның атын атағысы келмеген сарапшысы.

1375 просмотров

Как ERM автоматизирует работу с банковскими рисками

Мнение СЕО Prime Source Евгений Щербинин

Фото: Shutterstock

Начало года в любой отрасли сопровождается оценкой влияния рисков, которые ожидают бизнес, на запланированные показатели ближайших 12 месяцев.

Например, инвестиционный банк Morgan Stanley в своем отчете о глобальных рисках 2020 года отмечает, что за последние 12 месяцев 20 мировых ЦБ смягчили монетарную политику. «Средневзвешенная процентная ставка может достигнуть семилетнего минимума уже в марте 2020 года. Ослабление торговой напряженности и успешный ход переговоров между США и Китаем – эти два фактора в совокупности станут мощными драйверами роста», – говорится в отчете инвестбанкиров.

То есть риски – это не только предполагаемые провалы, но и возможности роста. И чем больше становится бизнес, тем чаще топ-менеджменту приходится сталкиваться с рисками – они усиливаются вместе с ростом компании. Особенно актуальны риски для банкиров, к которым со стороны регуляторов выдвигается все больше требований по условиям ведения бизнеса.

Глобальный фон банковского рынка Казахстана сегодня определяется рядом крупных событий, в которые втянуты все игроки финансовой отрасли страны.

Во-первых, в Казахстане идет внедрение международных стандартов финансовой отчетности (МСФО 9), которые регламентируют бухгалтерский учет финансовых инструментов и расчет провизий в соответствии с прогнозными рыночными показателями. Во-вторых, в Казахстане заканчивается оценка качества активов банков (AQR), включая адекватность оценки активов и залогового обеспечения и связанных с ними резервов, для повышения прозрачности банковских рисков. В-третьих, в Казахстане формируется спрос на новый подход к рассмотрению рисков компании –  интегрированную систему управления рисками ERM (Enterprise Risk Management). Причем последнее вытекает из двух предыдущих событий.

ERM – это комплексная интегрированная система управления рисками для достижения бизнес-целей: снижения непредвиденной волатильности прибыли и увеличения стоимости предприятия.

Современная структура банковской ERM состоит из семи компонентов, каждый из которых должен быть разработан и связан друг с другом, чтобы работать как единое целое.

Первый компонент. Корпоративное управление – это выстраивание определенных обязанностей совета директоров и высшего руководства с точки зрения организационных процессов и эффективного управления рисками компании.

Второй. Линейное управление – согласование бизнес-стратегий с корпоративной политикой риска при поиске новых возможностей для бизнеса и роста. Риски бизнес-операций должны быть полностью оценены и включены в ценообразование и показатели прибыльности при реализации бизнес-стратегии. В частности, ожидаемые убытки и стоимость капитала риска должны быть включены в цену продукта или требуемой доходности инвестиционного проекта.

Третий. Активное управление портфелем. Эта концепция применяется ко всем рискам внутри организации для их агрегации, учета их эффектов и мониторинга концентрации.

Четвертый. Передача риска – снижение нежелательных или концентрированных рисков, а также хеджирование рисков внутри портфеля. Чтобы снизить нежелательные риски, руководство должно на постоянной основе оценивать производные, страховые и гибридные продукты и выбирать из них наиболее эффективную альтернативу.

Пятый. Аналитика рисков – количественная оценка риска для дальнейшего анализа и отчетности. Например, если руководство хочет снизить риски, можно использовать аналитику риска для определения наиболее эффективного способа достижения той или иной цели.

Шестой. Технологические и информационные ресурсы улучшают качество данных для поддержки процессов анализа и отчетности.

Седьмой. Управление отношениями с заинтересованными сторонами повышает прозрачность рисков в отношениях компании с основными заинтересованными сторонами, что имеет важное значение для составления кредитных рейтингов, а также для внешнего анализа деятельности компании и принятия кредитных решений.

Все эти компоненты, собранные в одну систему, позволяют руководству банка адекватно оценить свои риски перед принятием того или иного бизнес-решения. Однако названные компоненты лишь структура, которая заполняется данными.

И на этом этапе могут возникнуть дополнительные проблемы типа неактуальности или неточности данных, децентрализации источников информации и подобного. Все эти вопросы снимаются благодаря технологиям.

Тем не менее в целом ERM решает проблему фрагментарного восприятия разных видов рисков на уровне отдельных структурных подразделений. При новом подходе риск-менеджеры и все заинтересованные подразделения компании могут оценивать риски в масштабах всего предприятия.

Читайте нас в TELEGRAM | https://t.me/kursivkz

drweb_ESS_kursiv.gif