Перейти к основному содержанию

736 просмотров

Қандай кәсіпкерлер салық пен тексерістен босайды?

Кәсіпкерлер 3 жыл ішінде 382 млрд теңге үнемдейді

Фото: Аскар Ахметуллин

Соңғы 5 жылда шағын және орта бизнес өкілдерінің саны 1,5 есеге артып, 1,3 миллионға жетті деп хабарлады Орталық коммуникациялар қызметінде өткен жиында Ұлттық экономика министрі Руслан Дәленов.

Оның айтуынша, микро және шағын кәсіпкерлік нысандары үш жылға табыс салығын төлеуден босатылады. Оның ішінде, табыс салығы (КТС, ЖТС) оңайлатылған декларация бойынша жұмыс істейтін салық төлеушілер үшін әлеуметтік салық, шаруа қожалықтары және фермерлер үшін бірыңғай жер салығы бар. Нәтижесінде, кәсіпкерлер 3 жыл ішінде 382 млрд теңге үнемдейді.

«Үнемделген қаржы кәсіпкерлерге айналымдағы қаржысын көбейтіп, қызметін кеңейтуге мүмкіндік береді», – деді Дәленов. 

Конференцияда таратылған материалда акцизделетін тауар өндірумен және көтерме саудамен, құмар ойындар, лотерея ұйымдастырумен, жанармай, дизель отыны мен мазут сатумен айналысатын кәсіпкерлер салықтан босатылмайтыны жазылған. Сонымен қатар, астық қабылдау, радиоактивті материалдар айналымы, банк, аудитор, сақтандыру қызметі, несие бюросы және бағалы қағаздар нарығында жұмыс істейтін ШОБ өкілдеріне бұндай жеңілдік қарастырылмаған. 

Мораторий күзет қызметі, азаматтық және қызметтік қару мен оқ-дәрі сататындар, жер қойнауын пайдаланушылар мен пайдалы қазбаларды сатумен айналысатын, оның ішінде, кен іздеушілер де бар, сыртқы экономикалық қызметке қатысушыларға жүрмейді. 
Шағын және орта бизнесті 2020 жылғы 1-қаңтардан салықтан босатумен қатар, тексеріске 3 жылдық мараторий жарияланады. Бұл ретте, халыққа төнген қауіптің алдын алу үшін және кәсіпкердің өз өтінішімен болған тексерістерге шек қойылмайды.  Сондай-ақ "Қаржы нарығы және қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы" Заңда және қылмыстық іс жүргізу Кодексінде қарастырылған, тауардың санитариялық-эпидемиологиялық қауіпсіздігіне мониторинг жасау мақсатында жүргізілетін тексерулерге қатысы жоқ. 

Жалпы, Дәленов келтірген деректерге сүйенсек, Мемлекет басшысының Жолдауында «БЖК-2025» жаңа мемлекеттік бағдарламасы аясында 2020-2022 жылдары 250 млрд теңге бөлу тапсырылған. Аталмыш қаражат жақында қабылданған 3 жылдық республикалық бюджетте қарастырылған. «БЖК-2025» бойынша жалпы сомасы 421 млрд теңге бөлінеді. 

Сонымен қатар, бизнестің зейнетақы және әлеуметтік төлемдерді төлеуін жеңілдету тетіктері қарастырылып жатыр. Атап айтқанда, аталмыш жарналардың бәрін "Азаматтарға арналған үкімет"арқылы аударатын бірыңғай төлемге біріктіру ұсынылды. «Азаматтарға арналған Үкімет»  бұл төлемдерді одан әрі бюджет пен қорларға  өзі бөледі. Жеңілдетілген жүйенің нәтижесінде, бизнес, шамамен, 15 млрд теңге үнемдеуі тиіс. 

banner_wsj.gif

3467 просмотров

Как уменьшить последствия нарушения обязательств из-за ЧП в Казахстане

Рассказывает советник юридической фирмы SIGNUM

Фото: Shutterstock

Указом президента РК от 15 марта 2020 года № 285 в связи с объявлением ВОЗ коронавируса COVID-19 пандемией на всей территории республики с 16 марта по 15 апреля введено чрезвычайное положение (ЧП). Прежде всего, нужно понимать, что чрезвычайное положение – это временная мера, представляющая собой особый правовой режим деятельности госорганов, допускающий установление отдельных ограничений прав и свобод граждан, а также прав юридических лиц и возлагающий на них дополнительные обязанности.

Срок действия ЧП на всей территории РК не может превышать 30 суток. Однако при неустранении обстоятельств, послуживших основанием для введения ЧП, президент вправе продлить его действие еще на 30 суток. Все акты, принятые в целях обеспечения режима ЧП, утрачивают силу с прекращением действия ЧП без специального уведомления. 

Как режим ЧП может повлиять на ведение бизнеса 

При ЧП государством могут быть приняты ограничения, которые прямо или косвенно влияют на отношения между хозсубъектами, такие как: 

  • ограничения передвижения транспорта; 
  • приостановление деятельности сетей и средств связи; 
  • особый порядок продажи продовольствия и предметов первой необходимости; 
  • ограничения отдельных видов финансово-экономической деятельности, включая перемещение товаров, услуг и финансов;
  • особый режим оборота лекарственных, наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров, а также этилового спирта, алкогольной продукции; 
  • введение карантина и другие. 

В результате применения таких мер могут возникнуть случаи ненадлежащего исполнения обязательств (перебои с поставками товаров, задержка оплаты, изменение сроков выполнения работ), а также иные последствия, влекущие определенные убытки. 

Как доказать невозможность исполнения обязательств в условиях ЧП 

Иногда такие случаи оговариваются в контрактах, где устанавливается ответственность сторон при форс-мажоре. Но что делать, если возникновение форс-мажора не оговорено в договоре, и как сократить убытки в этом случае? В соответствии со ст. 349 Гражданского кодекса РК (ГК) при невозможности надлежащего исполнения обязательства должник обязан незамедлительно известить об этом кредитора. Согласно ст. 359 ГК, должник отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства при наличии вины, если иное не предусмотрено законодательством или договором. 

Должник признается невиновным, если докажет, что он принял все зависящие от него меры для надлежащего исполнения обязательства. Лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет имущественную ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (стихийные явления, военные действия и т. п.). К таким обстоятельствам не относится, в частности, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, работ или услуг.

В Казахстане функции по свидетельствованию обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора), обстоятельств Hardship осуществляет ТОО «Внешнеторговая палата Казахстана» (далее – ВПК) в соответствии с условиями внешнеторговых сделок, международных договоров РК, договоров, заключенных на территории РК, а также в соответствии с международной практикой. Свидетельствование обстоятельств непреодолимой силы производится на основании письменного обращения заинтересованной стороны. Отсутствие в контракте ссылки на обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) не препятствует рассмотрению обращения заявителя. В свидетельствовании обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора) может быть отказано только по причине отсутствия документов, подтверждающих их наступление. Таким образом, при невозможности исполнения обязательств вследствие непреодолимой силы рекомендуется: 

  1. Обратиться в ВПК с заявлением о свидетельствовании обстоятельств непреодолимой силы. 
  2. Направить уведомление контрагенту о невозможности исполнения обязательства, сославшись на соответствующие положения договора (при их наличии), Указ Президента РК от 15 марта 2020 года «О введении ЧП на территории РК» и приложив свидетельство о наличии обстоятельств непреодолимой силы, выданное ВПК. 

Мы надеемся, что в рамках заключенных договоров и согласно обычаям делового оборота контрагенты примут к сведению введение режима ЧП в стране и постараются взаимно договориться и пойти навстречу друг другу. 

Кроме того, заблаговременное принятие вышеперечисленных мер позволит доказать отсутствие вины стороны, не выполнившей обязательство вследствие непреодолимой силы, и, возможно, в будущем освободить от ответственности или уменьшить ее размер.

banner_wsj.gif

drweb_ESS_kursiv.gif